Villkor

1. Allmänna villkor

Följande avtalsvillkor tillämpas på handelsavtalet mellan säljaren och säljarens kunder.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor på ensidigt beslut utan föregående meddelande. På beställningarna tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kunden godkänner när beställningen görs.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas sådana oförutsebara händelser eller förändringar i omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll och som säljaren rimligen inte kan övervinna. Säljaren är skyldig att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure som drabbat säljaren.

2. Kunden

Säljaren säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner (nedan konsument) och med förmyndares medgivande även till personer under 18 år (konsumenthandel) innanför Finlands gränser. Vid konsumenthandel iakttas Finlands och EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som bestämts i tvingande lagstiftning.

De uppskattade leveranstiderna har tagits fram baserat på uppgifter från importörer och tillverkare. Säljaren eller de leverantörer som säljaren använder ansvarar inte för förseningar som orsakats av oförutsebara förändringar utanför deras kontroll. Ett bindande handelsavtal träder i kraft när köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering
Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som för konsumentkundens del inkluderar minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att lämna sina uppgifter registrerar kunden sig i Lassas webbutikens kunddatabas vars uppgifter används enligt registerbeskrivningen. Kunden kan också beställa utan att registrera sig.

Dataskydd
Uppgifterna om webbutikens kunder sparas i ett kundregister. Uppgifterna i kundregistret används för att hantera och leverera beställningar från webbutiken samt till information i anknytning till kundrelationer. Uppgifterna används för marknadsföringsändamål om kunden vid registrering eller därefter har gett tillstånd till elektronisk marknadsföringskommunikation.

Användning av cookies
Vi använder cookies på lassas.fi för att utveckla webbsidan och göra den ännu mer användarvänlig. Syftet med lassas.fi:s cookies är att underlätta, förbättra och snabba upp kundupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda kunderna erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En cookie är en liten textfil som lassas.fi:s server sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på lassas.fi kan kräva att man godkänner cookies för att det ska fungera. Användarens webbläsare godkänner troligen cookies i sina standardinställningar, men användaren kan också förhindra användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter att tjänsten har använts. Mer information om hur de olika webbläsarna fungerar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

3. Produkter och prislista

Om det finns tydliga pris fel i prislistan säljs inte produkten till det tydligt lägre priset om man kan anta att kunden förstår att priset är fel.

Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas skickas produkter som beställts på lassas.fi till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen.

Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i ovanligt stora partier. 

Produkter som har tillverkats, beställts eller bearbetats på önskemål av kunden beviljas inte ensidig annulleringsrätt. I samband med en annullering debiteras eventuella kostnader för beställningen i sin helhet köparen.

4. Betalningssätt

Klarna Bank AB fungerar som samarbetspartner för betalningssätten på lassas.fi. 

Vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort fungerar säljaren endast som marknadsförare av produkter och tjänster och levererar dessutom produkterna till köparen. Klarna Bank AB ansvarar för transaktionsreklamationer. Klarna Bank Ab fungerar som säljare vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort och affären sker mellan kunden och Klarna Bank Ab. Säljaren ansvarar för samtliga förpliktelser i samband med affären. Klarna Bank Ab är också betalningsmottagare.

Klarna Bank Oy

Klarna
PL 39
00100 Helsinki
Finland

Internetbanker:
Klarna Bank Ab förverkligar betalningstjänsten vid internetbankbetalning i samarbete med finska banker och kreditinstitut. För konsumentens del fungerar tjänsten som en vanlig nätbetalning.

5. Leveransmetoder

Leveranskostnaderna varierar beroende på leveransmetod och visas i samband med beställning.

Produkter som beställs via posten skickas i regel samma dag eller senast nästkommande vardag efter beställningen.  

Säljaren är inte skyldig att reservera andra produkter i samma beställning åt kunden om tillgången på en produkt är dålig eller om leveransen av den försenas på grund av orsaker som inte beror på säljaren. Alternativt kan kunden godkänna efterleverans av den försenade produkten eller välja att annullera beställningen. Portokostnaderna för efterleveranser debiteras som vanligt. Produkterna i beställningen reserveras i högst sju dagar, varefter beställningen annulleras om inte kunden väljer efterleverans.

6. Returnerings-/annulleringsrätt (konsumenter)

Konsumenten har enligt konsumentskyddslagen i Finland rätt att annullera en beställning som gjorts via fjärrköp eller del av den inom 14 dagar efter att leveransen mottogs. Kunden ska meddela säljaren om annulleringen separat. Att bara skicka tillbaka varan eller låta bli att hämta ut leveransen räknas inte som en annullering. Produkten ska returneras senast 14 dagar efter att meddelandet om annullering gjorts.

I samband med annulleringen återbetalas produktens pris och ursprungliga leveranskostnader exklusive returkostnader till kunden om kunden har returnerat produkten med säljarens kundreturavtal via posten. Varan kan returneras kostnadsfritt till den återförsäljare som anges på orderbekräftelsen.

Kunden är skyldig att kontrollera innehållet i leveransen inom 14 dagar och läsa igenom produktens bruksanvisning och användningsvillkor innan den tas i bruk.

7. Garanti och felansvar

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. 

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

Garantin täcker inte indirekta kostnader för reparationer etc. orsakade av den skadade delen.

8. Reklamationer

Reklamation av respektive beställning görs hos säljaren. Kunden är skyldig att uppvisa ett köpintyg, kvitto eller annat intyg på köpplatsen och -tidpunkten i samband med returneringen eller vid reklamation av ett produktfel. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera köparen för kostnader för framletande av kvitto.

Alternativt kan man skicka en fritt formulerad reklamation via e-post eller brev till butiken som skickade produkten

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Kunden kan väcka talan rörande meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av detta skuldförhållande mot säljaren i tingsrätten på säljarens hemort eller i tingsrätten i den ort i Finland inom vars domkrets denne har sin hemvist. Om kunden inte har någon hemvist i Finland ska meningsskiljaktigheter behandlas i Södra Österbottens tingsrätt.

Ombudskostnader ersätts inte eftersom Konsumentvägledningen och Konsumenttvistenämnden erbjuder kostnadsfri hjälp för att lösa meningsskiljaktigheter.

Konsumenten har enligt konsumentskyddslagen i Finland rätt att annullera en beställning som gjorts via fjärrköp eller del av den inom 14 dagar efter att leveransen mottogs. Kunden ska meddela säljaren om returneringen/annulleringen separat på förhand. Att bara skicka tillbaka varan eller låta bli att hämta ut leveransen räknas inte som en annullering. Produkten ska returneras senast 14 dagar efter att meddelandet om annullering gjorts.

Till kunden återbetalas produktens pris och ursprungliga leveranskostnader. Returneringskostnader dras av från återbetalningen.

Produktens pris betalas tillbaka till fullo om produkten fortfarande är helt säljduglig. Om möjligt ska produkten ligga i sin originalförpackning. Säljaren har rätt att från gottgörelsen för en använd produkt dra av ett belopp som motsvarar dess värdeminskning.

Returneringsanvisningar:

Returer

Om du vill lämna tillbaka en felköpt produkt, reklamera en felaktig, saknad eller skadad produkt eller försändelse skicka e-post till lassas[at]lassas.fi. Fyll i nedanstående uppgifter i ditt meddelande så kan vi hantera din retur på ett snabbt och smidigt sätt. Du får sedan instruktioner om hur returen ska gå tillväga.

 

Orsak

Fyll i någon av nedanstående orsaker:

 1. Felbeställning
 2. Defekt produkt
 3. Produktinformationen stämmer ej

(Obs! Vid retur av reservdel, vänligen ange vilken fordonstyp, modell och ev. serie-/motornummer varan var köpt till.)

 1. Felskickat - Jag fick inte det jag beställt
 2. Leveransen har inte kommit fram
 3. Paketet var skadat vid leverans

Avsändaren ansvarar för att förpacka produkten ordentligt. Lassas ansvarar inte för skador som uppstår genom vårdslöst förpackade returneringar. Kostnaderna för sådana fel debiteras kunden.

Reklamationer

Om produkten ska reklameras ber vi dig kontakta Lassas Ab.

Garanti

 1. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiden för produkter framgår av hemsidan.
 2. Under garantins giltighetstid förbinder sig säljaren att efter eget val reparera, byta ut eller kreditera produkter som vid en inspektion konstateras ha tillverknings- eller materialfel som avsevärt försämrar produktens användbarhet. Byte av en produkt eller del till en ny under garantins giltighetstid förlänger inte den ursprungliga garantitiden. Baserat på garantin repareras ett fel som uppstått och konstaterats under garantitiden utan kostnad på säljarens serviceverkstad eller i ett av säljaren auktoriserat servicecenter under normal arbetstid.
 3. Fel som har uppstått genom följande ersätts inte baserat på garantin:
  • normalt slitage
  • försummat underhåll
  • felaktig installation
  • felaktig och vårdslös användning
  • användning i strid med tillverkarens rekommendationer
  • vattenskador
  • fel förvaring
  • andra externa faktorer med en skadlig inverkan på produkten
  • tävlingsbruk
  • garantin ersätter inte reparations- eller liknande indirekta kostnader som orsakas av en skadad del